Test číslo 20 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 20
2 body
1. Krajnicou sa rozumie
a) časť cesty vyhradená na premávku vozidiel s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg
b) miesto mimo cesty, na ktoré smie vojsť len vodič nemotorového vozidla
c) časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty

2 body
2. Vodičom sa rozumie
a) osoba, ktorá vedie vozidlo
b) osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky
c) len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo

2 body
3. Vodič
a) smie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme, ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke, najmä v nočnej dobe
b) môže viesť vozidlo najviac 30 minút po požití alkoholu
c) nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme

2 body
4. Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
a) len pri obchádzaní a predchádzaní
b) len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti
c) za každých okolností

2 body
5. Vodič nesmie predchádzať, ak
a) by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť
b) pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo
c) na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením

2 body
6. Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný
a) dávať znamenie o zmene smeru jazdy
b) použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel
c) zaradiť druhý prevodový stupeň

2 body
7. Vodič nesmie pri cúvaní
a) za zníženej viditeľnosti rozsvietiť stretávacie svetlomety
b) ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky
c) obmedziť vodičov motorových vozidiel

2 body
8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a) opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu príslušníkovi obecnej polície
b) zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela
c) oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela

2 body
9. Pred železničným priecestím vodič je povinný
a) dať zvukové výstražné znamenie na upozornenie osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia
b) počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie
c) vždy zastaviť vozidlo

2 body
10. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
a) stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie
b) diaľkové svetlomety
c) svetlá vo vnútri vozidla

2 body
11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
a) nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti
b) nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste
c) nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle

2 body
12. Dopravná nehoda je
a) každá udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu vozidla ľubovoľným spôsobom
b) udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo vznikne hmotná škoda prevyšujúca jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona
c) udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k stretu aspoň dvoch vozidiel

1 bod
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
a) priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm
b) priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm
c) šikmými červenými pruhmi

1 bod
14. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a) nemá tabuľku s evidenčným číslom čitateľnú zo vzdialenosti 50 m
b) nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené
c) nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

1 bod
15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
b) červená zástavka s rozmermi najmenej 30 x 30 cm
c) výstražný trojuholník ľubovoľného typu

2 body
16. Táto dopravná značka upozorňuje na
a) sklon vozovky vpravo
b) železničné priecestie vo vzdialenosti 140 m
c) železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m
2 body
17. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vjazdu nemotorových vozidiel
b) Zákaz vjazdu záprahových vozidiel
c) Cesta pre záprahové vozidlá
2 body
18. Táto dopravná značka
a) umožňuje státie v párnych dňoch
b) zakazuje zastavenie za značkou v nepárnych dňoch v mesiaci
c) zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci
2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Nebezpečenstvo šmyku
b) Zvýšená krajnica
c) Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku
2 body
20. Táto dopravná značka
a) je návesťou pred obchádzkou
b) informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej
c) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšieho kruhového objazdu, prípadne aj o vzdialenosti k nemu
2 body
21. Táto dopravná značka znamená:
a) Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
b) Iné nebezpečenstvo
c) Prikázaný smer jazdy
2 body
22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a) skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
b) tvar križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami
c) tvar križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami
2 body
23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
a) vybavenom zvláštnymi výstražnými znameniami
b) s právom prednostnej jazdy
c) vedenom vodičom začiatočníkom
3 body
24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
a) posledné
b) druhé
c) prvé
3 body
25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
a) 1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté
b) 1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené
c) 1. červené, 2 modré, 3. žlté, 4. zelené
3 body
26. Ako prvé prejde cez križovatku
a) modré vozidlo
b) vaše vozidlo
c) červené vozidlo
3 body
27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a) tretie
b) prvé súčasne s modrým vozidlom
c) štvrté súčasne so zeleným vozidlom
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky