Test číslo 22 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 22
2 body
1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
a) pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm
b) vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h
c) osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm

2 body
2. Vodičom sa rozumie
a) osoba, ktorá vedie vozidlo
b) osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky
c) len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo

2 body
3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
a) na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov
b) akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy
c) ochranný štít

2 body
4. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
a) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
b) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len mimo obce
c) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

2 body
5. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v obci kolmo, pripadne šikmo na okraj vozovky
b) na moste
c) vľavo na jednosmernej ceste

2 body
6. Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
a) včas pred začatím takéhoto jazdného úkonu
b) až po začatí takéhoto jazdného úkonu
c) až po ukončení takéhoto jazdného úkonu

2 body
7. Ak je vozovka dostatočne a súvislé osvetlená, vodič
a) smie použiť diaľkové svetlomety
b) nesmie použiť diaľkové svetlomety
c) smie použiť diaľkové svetlomety, ak vo vzdialenosti najmenej 50 m pred ním nejde žiadne vozidlo

2 body
8. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a) 60km/h
b) 80km/h
c) 90 km/h

2 body
9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
a) zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo
b) zvýšiť rýchlosť jazdy
c) bezodkladne zastaviť vozidlo

2 body
10. Pred vstupom na vozovku chodec
a) musí prestať jesť, piť a fajčiť
b) sa nemusí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ak vstupuje na vozovku v obci
c) sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva

2 body
11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
a) zreteľne označená
b) zreteľne označená len za zníženej viditeľnosti
c) označená len vtedy, ak jej na to dal príkaz jej zamestnávateľ

2 body
12. Jazdci na zvieratách smú ísť
a) najviac dvaja vedľa seba
b) len jednotlivo za sebou
c) najviac traja vedľa seba

1 bod
13. Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla
a) vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu
b) kývaním ruky hore a dolu
c) vodorovným kývaním ruky cez stred tela; na zdôraznenie tohto pokynu môže použiť znamenie píšťalkou

1 bod
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS
a) náhradné stierače
b) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
c) protisklzové reťaze

1 bod
15. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný
a) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou
b) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zariadením na spájanie vozidiel
c) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby

2 body
16. Táto dopravná značka znamená:
a) Spôsob obchádzania prekážky
b) Nebezpečenstvo šmyku
c) Dvojitá zákruta, prvá vľavo
2 body
17. Táto dopravná značka
a) zakazuje vjazd cyklistom
b) upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú
c) prikazuje cyklistom zastaviť
2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel
b) Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený
c) Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov
2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Rýchlostná cesta
b) Hlavná cesta
c) Vedľajšia cesta
2 body
20. Táto dopravná značka znamená:
a) Odstavná plocha pre vozidlá s nadrozmerným nákladom
b) Núdzová odstavná plocha
c) Parkovisko
2 body
21. Táto dopravná značka
a) informuje o vzdialenosti k najbližšej obci
b) informuje o názve najbližšej križovatky
c) informuje vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu
2 body
22. Táto dopravná značka vyznačuje
a) miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia šikmo na okra] vozovky
b) miesto, kde je zakázané zastavenie a státie
c) miesto, kde je dovolené zastavenie a státie pozdĺž okraja cesty
2 body
23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
a) patriacom telekomunikáciám
b) vedenom osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu
c) vedenom osobou sluchovo postihnutou
3 body
24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. červené, 2. žlté, 3. zelené
b) 1. žlté, 2. červené, 3. zelené
c) 1. zelené, 2. červené, 3. žlté
3 body
25. Vodič modrého vozidla
a) je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky
b) má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka
c) je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky
3 body
26. V poradí druhé prejde cez križovatku
a) červené vozidlo
b) vaše vozidlo
c) zelené vozidlo
3 body
27. Ako posledné prejdú cez križovatku
a) električka č. 1 súčasne s vaším vozidlom
b) vaše vozidlo súčasne s električkou č. 2
c) električka č. 1 súčasne s električkou č. 2
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky