Test číslo 22 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 22
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

a) pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,

b) vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h,

c) osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.(2 body)
2. Vodičom sa rozumie

a) osoba, ktorá vedie vozidlo,

b) osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

c) len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.(2 body)
3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

a) na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,

b) akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy,

c) ochranný štít.(2 body)
4. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,

a) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

b) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len mimo obce,

c) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.(2 body)
5. Vodič nesmie zastaviť a stáť

a) v obci kolmo, pripadne šikmo na okraj vozovky,

b) na moste,

c) vľavo na jednosmernej ceste.(2 body)
6. Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

a) včas pred začatím takéhoto jazdného úkonu,

b) až po začatí takéhoto jazdného úkonu,

c) až po ukončení takéhoto jazdného úkonu.(2 body)
7. Ak je vozovka dostatočne a súvislé osvetlená, vodič

a) smie použiť diaľkové svetlomety,

b) nesmie použiť diaľkové svetlomety,

c) smie použiť diaľkové svetlomety, ak vo vzdialenosti najmenej 50 m pred ním nejde žiadne vozidlo.

(2 body)
8. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

a) 60 km/h,

b) 80 km/h,

c) 90 km/h.(2 body)
9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

a) zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

b) zvýšiť rýchlosť jazdy,

c) bezodkladne zastaviť vozidlo.(2 body)
10. Pred vstupom na vozovku chodec

a) musí prestať jesť, piť a fajčiť,

b) sa nemusí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ak vstupuje na vozovku v obci,

c) sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.(2 body)
11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

a) zreteľne označená,

b) zreteľne označená len za zníženej viditeľnosti,

c) označená len vtedy, ak jej na to dal príkaz jej zamestnávateľ.(2 body)
12. Jazdci na zvieratách smú ísť

a) najviac dvaja vedľa seba,

b) len jednotlivo za sebou,

c) najviac traja vedľa seba.(1 bod)
13. Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

a) zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, zdvihnutým policajným zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu,

b) kývaním ruky zhora nadol,

c) vodorovným kývaním ruky cez stred tela.(1 bod)
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

a) náhradné stierače,

b) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

c) protisklzové reťaze.(1 bod)
15. Prevádzkovateľ vozidla je povinný

a) zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke,

b) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

c) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby.


(2 body)
16. Táto dopravná značka upozorňuje na

a) priebeh úseku s jednosmernou premávkou,

b) nebezpečné stúpanie vo vyznačenej dĺžke úseku,

c) dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.


(2 body)
17. Táto dopravná značka

a) zakazuje vjazd cyklistom,

b) upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú,

c) prikazuje cyklistom zastaviť.


(2 body)
18. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,

b) Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,

c) Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Rýchlostná cesta,

b) Hlavná cesta,

c) Vedľajšia cesta.


(2 body)
20. Táto dopravná značka znamená:

a) Odstavná plocha pre vozidlá s nadrozmerným nákladom,

b) Núdzová odstavná plocha,

c) Parkovisko.


(2 body)
21. Táto dopravná značka informuje o

a) názve najbližšej križovatky,

b) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

c) odbočení k turistickým cieľom.


(2 body)
22. Táto dopravná značka vyznačuje

a) miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia šikmo na okra] vozovky,

b) miesto, kde je zakázané zastavenie a státie,

c) miesto, kde je dovolené zastavenie a státie pozdĺž okraja cesty.


(2 body)
23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

a) patriacom telekomunikáciám,

b) vedenom osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu,

c) vedenom osobou sluchovo postihnutou.

Križovatka 37
24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. červené, 2. žlté, 3. zelené,

b) 1. žlté, 2. červené, 3. zelené,

c) 1. zelené, 2. červené, 3. žlté.


(3 body)
Križovatka 29
25. Vodič modrého vozidla

a) je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky,

b) má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,

c) je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky.


(3 body)
Križovatka 4
26. V poradí druhé prejde cez križovatku

a) červené vozidlo,

b) vaše vozidlo,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 13
27. Ako posledné prejdú cez križovatku

a) električka č. 1 súčasne s vaším vozidlom,

b) vaše vozidlo súčasne s električkou č. 2,

c) električka č. 1 súčasne s električkou č. 2.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah