Test číslo 25 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 25
2 body
1. Krajnicou sa rozumie
a) časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
b) časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel
c) časť cesty, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom

2 body
2. Hranicou križovatky sa rozumie
a) kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov
b) kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
c) miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky

2 body
3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
a) povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci
b) takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky
c) takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby

2 body
4. Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
a) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu
b) z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu
c) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

2 body
5. Pozdĺž električky sa jazdí
a) vľavo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vpravo
b) za každých okolností vľavo
c) vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo

2 body
6. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
a) 90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h
b) 110 km/h
c) 80 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 120 km/h

2 body
7. Vodič sa nesmie otáčať
a) na ceste 1. triedy
b) na žiadnej križovatke
c) na jednosmernej ceste

2 body
8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
a) akúkoľvek vodorovnú dopravnú značku
b) vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály
c) stĺp elektrického osvetlenia

2 body
9. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
a) 80 m pred železničným priecestím jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h
b) zastaviť vozidlo pred železničným priecestím
c) 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h

2 body
10. Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
a) upažením; rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu
b) predpažením; zapažením sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu
c) mimo obce svetelným výstražným znamením a v obci zvukovým výstražným znamením počas celého jazdného úkonu

2 body
11. Vodič
a) môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, ak s tým vopred vyslovili súhlas všetky prepravované osoby
b) nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb
c) môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, najviac však o 20 %

2 body
12. Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku
a) je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla
b) je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla len ak je starší ako 25 rokov
c) je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla v obci v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

1 bod
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
a) priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm
b) priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm
c) šikmými červenými pruhmi

1 bod
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a) najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe
b) ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel
c) príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka

1 bod
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
a) musí to vodič po skončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla
b) považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
c) smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

2 body
16. Táto dopravná značka upozorňuje na
a) miesto, kde sa nachádza skládka posypového materiálu
b) prácu na ceste, prípadne jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky
c) zákaz práce na ceste
2 body
17. Táto dopravná značka znamená:
a) križovatka, na ktorej platí zákaz odbočovania vpravo
b) križovatka s vedľajšou cestou
c) kríženie cesty sprava s lesnou alebo poľnou cestou
2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený
b) Zákaz parkovania prívesov
c) Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi
2 body
19. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
a) vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
b) miesto kríženia cesty s diaľnicou
c) prikázaný smer jazdy cez križovatku
2 body
20. Táto dopravná značka znamená:
a) Tunel
b) Vyjazdené koľaje
c) Spomaľovací prah
2 body
21. Táto dopravná značka znamená:
a) Zníženie počtu jazdných pruhov
b) Dopravná nehoda
c) Striedavé radenie
2 body
22. Táto dopravná značka znamená:
a) Hranica okresu
b) Diaľková návesť
c) Návesť pred križovatkou
2 body
23. Táto dopravná značka vyznačuje
a) zákaz zastavenia a státia pre autobusy alebo trolejbusy
b) parkovisko vyhradené pre autobusy alebo trolejbusy
c) priestor zastávky autobusu alebo trolejbusu
3 body
24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. červené, 2. modré, 3. zelené
b) 1. červené vojde do križovatky a dá prednosť vjazde protiidúcemu modrému, 2. zelené, 3. modré, 4. červené dokončí odbočovanie vľavo
c) 1. modré, 2. červené, 3. zelené
3 body
25. Ako prvé prejde cez križovatku
a) modré vozidlo
b) červené vozidlo
c) zelené vozidlo
3 body
26. V poradí druhé prejde cez križovatku
a) zelené vozidlo
b) modré vozidlo
c) vaše vozidlo
3 body
27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a) prvé
b) druhé
c) posledné
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky