Test číslo 26 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 26
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Motorovým vozidlom sa rozumie

a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,

b) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus,

c) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla, traktora a motorového ručného vozíka.(2 body)
2. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

a) počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal,

b) počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,

c) neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m.(2 body)
3. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

a) prepravy nebezpečného nákladu,

b) núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,

c) jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h.(2 body)
4. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

a) 10 m od začiatku a 5 m od konca nástupného ostrovčeka,

b) 10 m od začiatku a 10 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka,

c) 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m.(2 body)
5. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

a) len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety,

b) vždy za zníženej viditeľnosti,

c) len za hmly, sneženia alebo za dažďa.(2 body)
6. Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

a) zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom,

b) dovolené, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3500 kg,

c) zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom.(2 body)
7. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

a) všade tam, kde neohrozí vodičov iných vozidiel,

b) tam, kde je to preňho najvýhodnejšie,

c) len na miestach na to určených.

(2 body)
8. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

a) 80 % prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla,

b) prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet povolených miest uvedených v osvedčení o evidencii,

c) pohotovostnej hmotnosti vozidla.(2 body)
9. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

a) v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev,

b) po pravej krajnici,

c) v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod..(2 body)
10. Do pešej zóny je povolený vjazd

a) len bicyklom a motocyklom,

b) len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,

c) všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h.(2 body)
11. Pokyny policajta

a) nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení,

b) sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení,

c) sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek, ale nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných zariadení.(2 body)
12. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

a) do takejto križovatky vchádza,

b) dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

c) z takej križovatky vychádza.(1 bod)
13. Výstražné značky

a) upozorňujú na miesto, kde vodič motorového vozidla musí spomaliť a prípadne aj zastaviť vozidlo,

b) informujú účastníkov cestnej premávky o zmene organizácie dopravy,

c) upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.(1 bod)
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

a) najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla,

b) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

c) dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies.(1 bod)
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

b) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

c) nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla.


(2 body)
16. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz státia na krajnici,

b) Odletujúci štrk,

c) Nebezpečenstvo poškodenia pneumatík.


(2 body)
17. Táto dopravná značka upozorňuje na

a) úsek cesty, na ktorom sa vykonávajú meteorologické merania,

b) blízkosť letiska,

c) úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.


(2 body)
18. Táto dopravná značka znamená:

a) Najnižšia dovolená rýchlosť,

b) Najvyššia dovolená rýchlosť,

c) Odporúčaná rýchlosť.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Najnižšia dovolená rýchlosť,

b) Najvyššia dovolená rýchlosť,

c) Odporúčaná rýchlosť.


(2 body)
20. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz vjazdu,

b) Slepá cesta,

c) Križovatka tvaru “T“.


(2 body)
21. Táto dopravná značka informuje o

a) obchádzkovej trase,

b) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

c) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch.


(2 body)
22. Táto dopravná značka

a) informuje o počte jazdných pruhov,

b) informuje o jednosmernej premávke,

c) označuje prikázaný smer jazdy.


(2 body)
23. Táto dopravná značka informuje o

a) rýchlostnej ceste,

b) odbočení k turistickým cieľom,

c) smere jazdy k vyznačeným cieľom.

Križovatka 21
24. Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

a) druhé,

b) tretie,

c) prvé.


(3 body)
Križovatka 24
25. Ako posledné prejde cez križovatku

a) červené vozidlo,

b) zelené vozidlo,

c) modré vozidlo.


(3 body)
Križovatka 6
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

b) 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo,

c) 1. modré. 2. vaše vozidlo. 3. zelené.


(3 body)
Križovatka 7
27. V poradí druhé prejde cez križovatku

a) zelené vozidlo,

b) červené vozidlo,

c) vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah