Test číslo 26 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 26
2 body
1. Motorovým vozidlom sa rozumie
a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
b) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus
c) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla, traktora a motorového ručného vozíka

2 body
2. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
a) počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal
b) počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo
c) neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m

2 body
3. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
a) prepravy nebezpečného nákladu
b) núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky
c) jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h

2 body
4. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
a) 10 m od začiatku a 5 m od konca nástupného ostrovčeka
b) 10 m od začiatku a 10 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka
c) 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m

2 body
5. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
a) len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety
b) vždy za zníženej viditeľnosti
c) len za hmly, sneženia alebo za dažďa

2 body
6. Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
a) zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom
b) dovolené, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3500 kg
c) zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom

2 body
7. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať
a) všade tam, kde neohrozí vodičov iných vozidiel
b) tam, kde je to preňho najvýhodnejšie
c) len na miestach na to určených

2 body
8. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
a) 80 % prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla
b) prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet povolených miest uvedených v osvedčení o evidencii
c) pohotovostnej hmotnosti vozidla

2 body
9. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
a) v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev
b) po pravej krajnici
c) v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.

2 body
10. Do pešej zóny je povolený vjazd
a) len bicyklom a motocyklom
b) len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka
c) všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h

2 body
11. Pokyny policajta
a) nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
b) sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení
c) sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek, ale nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných zariadení

2 body
12. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
a) do takejto križovatky vchádza
b) dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode
c) z takej križovatky vychádza

1 bod
13. Výstražné značky
a) upozorňujú na miesto, kde vodič motorového vozidla musí spomaliť a prípadne aj zastaviť vozidlo
b) informujú účastníkov cestnej premávky o zmene organizácie dopravy
c) upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť

1 bod
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS
a) najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla
b) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
c) dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies

1 bod
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a) na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu
b) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený
c) nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla

2 body
16. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz státia na krajnici
b) Odletujúci štrk
c) Nebezpečenstvo poškodenia pneumatík
2 body
17. Táto dopravná značka upozorňuje na
a) úsek cesty, na ktorom sa vykonávajú meteorologické merania
b) blízkosť letiska
c) úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky
2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Najnižšia dovolená rýchlosť
b) Najvyššia dovolená rýchlosť
c) Odporúčaná rýchlosť
2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Najnižšia dovolená rýchlosť
b) Najvyššia dovolená rýchlosť
c) Odporúčaná rýchlosť
2 body
20. Táto dopravná značka znamená:
a) Návesť pred križovatkou
b) Návesť pred slepou cestou
c) Zákaz odbočovania vpravo
2 body
21. Táto dopravná značka znamená:
a) Lietadlá
b) Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
c) Smerová tabuľa k inému cieľu
2 body
22. Táto dopravná značka znamená:
a) Obmedzenie v jazdných pruhoch
b) Jazdný pruh vyhradený pre nákladné automobily
c) Prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá
2 body
23. Táto dopravná značka
a) vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie
b) oddeľuje okraj vozovky od cestičky pre cyklistov
c) vyznačuje úsek, kde je zakázané státie
3 body
24. Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
a) druhé
b) tretie
c) prvé
3 body
25. Ako posledné prejde cez križovatku
a) červené vozidlo
b) zelené vozidlo
c) modré vozidlo
3 body
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo
b) 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo
c) 1. modré. 2. vaše vozidlo. 3. zelené
3 body
27. V poradí druhé prejde cez križovatku
a) zelené vozidlo
b) červené vozidlo
c) vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky