Test číslo 27 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 27
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie

a) prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,

b) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus,

c) aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.(2 body)
2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

a) počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

b) nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou,

c) za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia.(2 body)
3. Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

a) z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu,

b) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu,

c) z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu.(2 body)
4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

a) vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu,

b) vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka,

c) za každých okolností vľavo.(2 body)
5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

a) zľava,

b) sprava,

c) po jednosmernej ceste.(2 body)
6. Vodič sa nesmie otáčať

a) na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 200 m pred ním,

b) na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

c) na žiadnej križovatke.(2 body)
7. Vodič smie zastaviť a stáť na

a) moste,

b) jednosmernej ceste vľavo aj vpravo,

c) električkovom koľajovom páse.

(2 body)
8. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

a) nesmie vchádzať na železničné priecestie,

b) smie vchádzať na železničné priecestie,

c) je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou.(2 body)
9. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

a) svetelné výstražné znamenie,

b) zvukové výstražné znamenie,

c) zvukové výstražné znamenie a svetelné výstražné znamenie.(2 body)
10. Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

a) odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný,

b) oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

c) použiť zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla.(2 body)
11. Za motorovým vozidlom s prívesom sa

a) smie vliecť len jedno motorové vozidlo,

b) smie vliecť len motocykel,

c) nesmie vliecť iné motorové vozidlo.(2 body)
12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Čakaj!" povinnosť

a) dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom,

b) pripraviť sa na jazdu,

c) zastaviť vozidlo.(1 bod)
13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

a) žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40 x 40 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

b) reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

c) vždy žltými a čiernymi pruhmi.(1 bod)
14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

a) 1,5 mm na osobnom automobile,

b) 1,6 mm na osobnom automobile,

c) 1,7 mm na osobnom automobile.(1 bod)
15. Prívesy za osobné automobily

a) smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

b) sa nesmú používať na prepravu osôb,

c) sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.


(2 body)
16. Táto dopravná značka upozorňuje na

a) železničné priecestie bez závor,

b) kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom,

c) križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.


(2 body)
17. Táto dopravná značka

a) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť vjazde,

b) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na vozovku náležitý rozhľad,

c) upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


(2 body)
18. Táto dopravná značka znamená:

a) Prednosť protiidúcich vozidiel,

b) Prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

c) Obojsmerná premávka.


(2 body)
19. Táto dopravná značka

a) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky,

b) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy,

c) informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík.


(2 body)
20. Táto dopravná značka znamená:

a) Podjazd alebo nadjazd,

b) Diaľnica,

c) Hlavná cesta.


(2 body)
21. Táto dopravná značka znamená:

a) Cesta III. triedy,

b) Medzinárodná trasa,

c) Cesta lI. triedy.


(2 body)
22. Táto dopravná značka znamená:

a) Jazdný pruh pre pomalé vozidlá,

b) Zastávkový pruh,

c) Zvýšenie počtu jazdných pruhov.


(2 body)
23. Táto dopravná značka informuje o

a) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,

b) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

c) obchádzkovej trase.

Križovatka 40
24. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

a) prvé,

b) posledné,

c) druhé.


(3 body)
Križovatka 22
25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. červené, 2. modré, 3. zelené,

b) 1. zelené, 2. modré, 3. červené,

c) 1. modré, 2. zelené, 3. červené.


(3 body)
Križovatka 17
26. Ako prvé prejde cez križovatku

a) červené vozidlo,

b) vaše vozidlo,

c) žlté vozidlo.


(3 body)
Križovatka 8
27. V poradí druhé prejde cez križovatku

a) vaše vozidlo,

b) žlté vozidlo,

c) červené vozidlo.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah