Test číslo 28 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 28
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Neobmedzením sa rozumie povinnosť

a) spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou,

b) účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

c) vodiča za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia.(2 body)
2. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

a) vodiča počínať si tak, aby inému vodičovi nijako neprekážal,

b) účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

c) chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava.(2 body)
3. Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe,

a) ktorá je mladšia ako 25 rokov, aj keď inak spĺňa ustanovené podmienky,

b) ktorej totožnosť nepozná,

c) ktorá nemá najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel.(2 body)
4. Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,

a) nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla,

b) smie ohroziť vodiča jazdiaceho za ním,

c) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.(2 body)
5. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

a) s odstupom najmenej 3 m,

b) vľavo,

c) vpravo.(2 body)
6. Pri zastavení a státí vodič je povinný

a) čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta,

b) ponechať bočný odstup od vozidla najmenej 1,5 m,

c) použiť vždy prenosný výstražný trojuholník.(2 body)
7. Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

a) nesmie vchádzať na železničné priecestie,

b) smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je dávaná výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami,

c) smie vchádzať na železničné priecestie, ak prichádza nákladný vlak.

(2 body)
8. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

a) má funkčné predné svetlomety do hmly,

b) je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

c) má účinné riadenie a brzdy.(2 body)
9. Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

a) zákaz státia; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,

b) najvyššie dovolené rýchlosti jazdy,

c) zákaz státia a najvyššie dovolené rýchlosti.(2 body)
10. Účastník dopravnej nehody je

a) len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila,

b) osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode,

c) len vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode.(2 body)
11. Chodec

a) smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov,

b) nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany,

c) nesmie na priechode pre chodcov fajčiť.(2 body)
12. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

a) zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak,

b) zakázané len na chodníku,

c) povolené na akomkoľvek mieste na ceste.(1 bod)
13. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

a) platí len pre vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg,

b) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,

c) nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.(1 bod)
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

a) najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

b) kľúč na matice alebo skrutky kolies,

c) náhradný stierač.(1 bod)
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

b) stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,

c) nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi).


(2 body)
16. Táto dopravná značka znamená:

a) Prikázaný smer jazdy vľavo,

b) Zákaz otáčania,

c) Zákaz odbočovania vľavo.


(2 body)
17. Táto dopravná značka informuje o

a) prednosti pred protiidúcimi vozidlami,

b) krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou,

c) prednosti v jazde v najbližšej križovatke.


(2 body)
18. Táto dopravná značka:

a) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,

b) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo, na takom mieste, odkiaľ má na vozovku náležitý rozhľad,

c) upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Cesta pre motorové vozidlá,

b) Jazdný pruh vyhradený pre osobné automobily,

c) Parkovisko pre osobné automobily.


(2 body)
20. Táto dopravná značka informuje o

a) odbočení k najbližším obciam,

b) obmedzení v jazdnom pruhu,

c) čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.


(2 body)
21. Táto dopravná značka znamená:

a) Koniec pešej zóny,

b) Koniec zákazu hier na ceste,

c) Koniec obytnej zóny.


(2 body)
22. Táto dopravná značka vyznačuje

a) blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary,

b) prikázaný smer jazdy cez križovatku,

c) prikázaný smer jazdy vpravo.


(2 body)
23. Táto dopravná značka informuje o

a) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

b) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,

c) obchádzkovej trase.

Križovatka 24
24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. modré, 2. zelené, 3. červené,

b) 1. červené, 2. modré, 3. zelené,

c) 1. zelené, 2. modré, 3. červené.


(3 body)
Križovatka 29
25. V poradí druhé prejde okolo prekážky

a) modré vozidlo,

b) červené vozidlo,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 5
26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

a) druhé,

b) posledné,

c) prvé.


(3 body)
Križovatka 9
27. Ako posledné prejde cez križovatku

a) žlté vozidlo,

b) vaše vozidlo,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah