Test číslo 29 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 29
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

a) časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

b) časť cesty, na ktorej je dovolená len premávka električky a nemotorového vozidla,

c) vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla.(2 body)
2. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

a) taká viditeľnosť, keď vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel nevidí dostatočne zreteľne ostatných účastníkov cestnej premávky,

b) viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20.00 do 6.00 hodiny,

c) taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.(2 body)
3. Predchádza sa

a) vpravo; vľavo sa predchádza len motocykel,

b) vľavo za každých okolností,

c) vľavo; vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy.(2 body)
4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

a) 90 km/h; na diaľnici rýchlosťou najviac 120 km/h,

b) 90 km/h; na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km/h,

c) 90 km/h; na diaľnici rýchlosťou najviac 100 km/h.(2 body)
5. Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

a) miestnu komunikáciu a to len vtedy, ak vchádza na cestu v obci,

b) cestu,

c) cestu; to neplatí ak vchádza na cestu mimo obce.(2 body)
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

a) na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel,

b) v obci na ceste 1. triedy,

c) kolmo na okraj cesty v obci.(2 body)
7. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

a) je na mieste, aj kde netvorí prekážku cestnej premávky,

b) je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

c) je ponechané na mieste, kde je dopravnou značkou povolené státie.

(2 body)
8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

a) opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu policajtovi,

b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

c) zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela.(2 body)
9. V školskej zóne

a) nemožno stáť,

b) možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov,

c) možno stáť bez obmedzenia.(2 body)
10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

a) ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

b) ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov,

c) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.(2 body)
11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

a) platí len pre vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg,

b) nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,

c) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.(2 body)
12. Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča signál zelenej farby „voľno“

a) vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky,

b) povinnosť opustiť križovatku; pritom smie ísť len rovno,

c) povinnosť zastaviť vozidlo; to neplatí, ak ide cez križovatku priamo.(1 bod)
13. Hry detí na ceste sú dovolené

a) len v pešej zóne,

b) len v obytnej zóne,

c) len v školskej zóne.(1 bod)
14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

a) trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,

b) trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou,

c) trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú.(1 bod)
15. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

a) nedosahuje rýchlosť najmenej 100 km/h,

b) poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,

c) nemá funkčné osvetlenie batožinového priestoru.


(2 body)
16. Táto dopravná značka informuje o

a) prednosti pred protiidúcimi vozidlami,

b) krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou,

c) prednosti v jazde v najbližšej križovatke.


(2 body)
17. Táto dopravná značka znamená:

a) Nespevnená krajnica,

b) Odletujúci štrk,

c) Padajúce kamene.


(2 body)
18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

a) predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

b) predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

c) obchádzať akékoľvek vozidlo.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz zastavenia,

b) Státie dovolené v párnych dňoch,

c) Koniec všetkých zákazov.


(2 body)
20. Táto dopravná značka označuje

a) križovatku dvoch ciest rovnakého významu,

b) hlavnú cestu,

c) vedľajšiu cestu; značka sa môže používať aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.


(2 body)
21. Táto dopravná značka

a) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky,

b) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy,

c) informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík.


(2 body)
22. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

a) hlavnú cestu, a to najmä v obci, a vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

b) križovatku, na ktorej nie je prednosť vjazde upravená dopravnými značkami,

c) vedľajšiu cestu a križovatku.


(2 body)
23. Táto dopravná značka informuje o

a) čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase,

b) obmedzení v jazdnom pruhu,

c) odbočení k najbližším obciam.

Križovatka 39
24. V poradí druhé prejde cez križovatku:

a) zelené vozidlo,

b) modré vozidlo,

c) žlté vozidlo.


(3 body)
Križovatka 35
25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj" pre

a) vodiča zeleného vozidla,

b) chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta,

c) vodiča žltého vozidla.


(3 body)
Križovatka 2
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. červené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

b) 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

c) 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré.


(3 body)
Križovatka 15
27. Ako posledné prejde cez križovatku

a) červené vozidlo,

b) vaše vozidlo,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah