Test číslo 29 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 29
2 body
1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
a) časť cesty určená predovšetkým na premávku električky
b) časť cesty, na ktorej je dovolená len premávka električky a nemotorového vozidla
c) vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla

2 body
2. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
a) taká viditeľnosť, keď vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel nevidí dostatočne zreteľne ostatných účastníkov cestnej premávky
b) viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20.00 do 6.00 hodiny
c) taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli

2 body
3. Predchádza sa
a) vpravo; vľavo sa predchádza len motocykel
b) vľavo za každých okolností
c) vľavo; vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy

2 body
4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
a) 110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú
b) 90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h
c) 80 km/h

2 body
5. Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo
a) miestnu komunikáciu a to len vtedy, ak vchádza na cestu v obci
b) cestu
c) cestu; to neplatí ak vchádza na cestu mimo obce

2 body
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel
b) v obci na ceste 1. triedy
c) kolmo na okraj cesty v obci

2 body
7. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak
a) je na mieste, aj kde netvorí prekážku cestnej premávky
b) je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky
c) je ponechané na mieste, kde je dopravnou značkou povolené státie

2 body
8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a) opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu policajtovi
b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá
c) zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela

2 body
9. V školskej zóne
a) nemožno stáť
b) možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
c) možno stáť bez obmedzenia

2 body
10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
a) ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici
b) ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov
c) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici

2 body
11. Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené
a) svetelným signálom
b) pokynom policajta
c) trvalým zvislým dopravným značkám

2 body
12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom „voľno"
a) možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo
b) povinnosť opustiť križovatku; pritom smie ísť len rovno
c) povinnosť zastaviť vozidlo; to neplatí ak ide cez križovatku priamo

1 bod
13. Hry detí na ceste sú dovolené
a) len v pešej zóne
b) len v obytnej zóne
c) len v školskej zóne

1 bod
14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
a) trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou
b) trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou
c) trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú

1 bod
15. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a) nedosahuje rýchlosť najmenej 100 km/h
b) poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru
c) nemá funkčné osvetlenie batožinového priestoru

2 body
16. Táto dopravná značka
a) upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo ináč nebezpečnú krajnicu
b) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla
c) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť z dôvodu výskytu hmly alebo dymu
2 body
17. Táto dopravná značka znamená:
a) Nespevnená krajnica
b) Odletujúci štrk
c) Padajúce kamene
2 body
18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
a) predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať
b) predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo
c) obchádzať akékoľvek vozidlo
2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz zastavenia
b) Státie dovolené v párnych dňoch
c) Koniec všetkých zákazov
2 body
20. Táto dopravná značka označuje
a) križovatku dvoch ciest rovnakého významu
b) hlavnú cestu
c) vedľajšiu cestu; značka sa môže používať aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde
2 body
21. Táto dopravná značka
a) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky
b) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy
c) informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík
2 body
22. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
a) hlavnú cestu, a to najmä v obci, a vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
b) križovatku, na ktorej nie je prednosť vjazde upravená dopravnými značkami
c) vedľajšiu cestu a križovatku
2 body
23. Táto dopravná značka
a) označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke
b) informuje o spôsobe obchádzania prekážky na ceste
c) označuje uzávierku električkovej trate
3 body
24. V poradí druhé prejde cez križovatku:
a) zelené vozidlo
b) modré vozidlo
c) žlté vozidlo
3 body
25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj" pre
a) vodiča zeleného vozidla
b) chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta
c) vodiča žltého vozidla
3 body
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. červené, 2. modré, 3. vaše vozidlo
b) 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené
c) 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré
3 body
27. Ako posledné prejde cez križovatku
a) červené vozidlo
b) vaše vozidlo
c) zelené vozidlo
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky