Test číslo 30 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 30
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

a) každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,

b) všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,

c) chodec, prechádzajúci cez priechod pre chodcov.(2 body)
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

a) je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

b) je toto vozidlo vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

c) má uzatvorené havarijné poistenie.(2 body)
3. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

a) pri otáčaní a cúvaní,

b) vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu,

c) len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky.(2 body)
4. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

a) je povinný vždy zastaviť vozidlo,

b) nie je povinný mu dať prednosť v jazde,

c) je povinný mu dať prednosť v jazde.(2 body)
5. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

a) 90 km/h; na diaľnici rýchlosťou najviac 120 km/h,

b) 90 km/h; na diaľnici rýchlosťou najviac 130 km/h,

c) 90 km/h; na diaľnici rýchlosťou najviac 100 km/h.(2 body)
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

a) na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi,

b) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

c) kolmo na okraj cesty v obci.(2 body)
7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

a) svieti prerušované biele svetlo,

b) sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

c) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela.

(2 body)
8. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

a) len pred začatím jazdného úkonu,

b) počas celého jazdného úkonu,

c) po začatí jazdného úkonu.(2 body)
9. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

a) je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla,

b) má účinné riadenie a brzdy,

c) svietia svetlá vo vnútri vozidla.(2 body)
10. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

a) 60 km/h,

b) 80 km/h,

c) 90 km/h.(2 body)
11. Pri preprave nákladu sa

a) môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %,

b) nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla,

c) môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách.(2 body)
12. Vodorovné značky sa členia na

a) pozdĺžne čiary, priečne čiary, plošné značky a symboly,

b) výstražné, regulačné a informačné,

c) dodatkové tabuľky a pruhové signály.(1 bod)
13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

a) o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

b) o 40cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

c) o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou.(1 bod)
14. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

a) ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm,

b) ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole,

c) ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.(1 bod)
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

a) možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

b) považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

c) možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.


(2 body)
16. Táto dopravná značka informuje o

a) prednosti pred protiidúcimi vozidlami,

b) prednosti v jazde v najbližšej križovatke,

c) krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


(2 body)
17. Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

a) podchod alebo nadchod,

b) priechod pre chodcov,

c) blízkosť školy.


(2 body)
18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

a) predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

b) predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

c) obchádzať akékoľvek vozidlo.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Jazdné pruhy pred križovatkou,

b) Nerovnosť vozovky,

c) Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo.


(2 body)
20. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz predchádzania,

b) Prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

c) Prednosť protiidúcich vozidiel.


(2 body)
21. Táto dopravná značka informuje o

a) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

b) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,

c) obchádzkovej trase.


(2 body)
22. Táto dopravná značka znamená:

a) Obytná zóna,

b) Obec,

c) Smerová tabuľa k miestnemu cieľu.


(2 body)
23. Táto dopravná značka

a) informuje o počte jazdných pruhov,

b) informuje o jednosmernej premávke,

c) označuje prikázaný smer jazdy.

Križovatka 22
24. Ako prvé prejde cez križovatku

a) červené vozidlo,

b) modré vozidlo,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 30
25. V poradí tretie prejde okolo prekážky

a) modré vozidlo,

b) žlté vozidlo,

c) zelené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 6
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

b) 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené,

c) 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.


(3 body)
Križovatka 7
27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

a) druhé,

b) prvé,

c) posledné súčasne so žltým vozidlom.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah