Test číslo 30 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 30
2 body
1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
a) každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla
b) všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov
c) pomaly pohybujúce sa vozidlo vykonávajúce údržbu alebo opravu cesty

2 body
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a) je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
b) je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
c) má uzatvorené havarijné poistenie

2 body
3. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
a) pri otáčaní a cúvaní
b) vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu
c) len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky

2 body
4. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
a) je povinný vždy zastaviť vozidlo
b) nie je povinný mu dať prednosť v jazde
c) je povinný mu dať prednosť v jazde

2 body
5. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
a) 100 km/h, na medzinárodných trasách 130 km/h
b) 90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h
c) 80 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h

2 body
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi
b) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi
c) kolmo na okraj cesty v obci

2 body
7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a) svieti prerušované biele svetlo
b) sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
c) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela

2 body
8. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
a) len pred začatím jazdného úkonu
b) počas celého jazdného úkonu
c) po začatí jazdného úkonu

2 body
9. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
a) je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla
b) má účinné riadenie a brzdy
c) svietia svetlá vo vnútri vozidla

2 body
10. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a) 60 km/h
b) 80 km/h
c) 90 km/h

2 body
11. Pri preprave nákladu sa
a) môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %
b) nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
c) môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách

2 body
12. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie
a) značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na vozidle
b) značka umiestnená na zelenom stĺpiku
c) značka umiestnená ľubovoľným spôsobom 80 cm nad rovinou vozovky

1 bod
13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
a) o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
b) o 40cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
c) o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou

1 bod
14. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,
a) ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm
b) ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole
c) ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

1 bod
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
a) možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h
b) považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
c) možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách

2 body
16. Táto dopravná značka upozorňuje na
a) úsek cesty, ktorej povrch je znečistený a za mokra klzký
b) úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice
c) povinnosť použiť pri jazde snehové reťaze
2 body
17. Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
a) podchod alebo nadchod
b) priechod pre chodcov
c) blízkosť školy
2 body
18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
a) predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať
b) predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo
c) obchádzať akékoľvek vozidlo
2 body
19. Táto dopravná značka znamená:
a) Jazdné pruhy pred križovatkou
b) Nerovnosť vozovky
c) Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo
2 body
20. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz predchádzania
b) Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
c) Prednosť protiidúcich vozidiel
2 body
21. Táto dopravná značka informuje
a) o smere a dĺžke obchádzky
b) o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce
c) o názve najbližšej križovatky
2 body
22. Táto dopravná značka znamená:
a) Obytná zóna
b) Obec
c) Smerová tabuľa k miestnemu cieľu
2 body
23. Táto dopravná značka vyznačuje
a) úsek, kde je zakázané zastavenie a státie
b) úsek, kde je dovolené zastavenie a státie vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb
c) nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou
3 body
24. Ako prvé prejde cez križovatku
a) červené vozidlo
b) modré vozidlo
c) zelené vozidlo
3 body
25. V poradí tretie prejde okolo prekážky
a) modré vozidlo
b) žlté vozidlo
c) zelené vozidlo
3 body
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo
b) 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené
c) 1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo
3 body
27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a) druhé
b) prvé
c) posledné súčasne so žltým vozidlom
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky