Test číslo 32 - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Test pre všetky skupiny
Test číslo 32
2 body
1. Chodníkom sa rozumie
a) len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou
b) pravá krajnica; kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter
c) komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom

2 body
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a) je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
b) je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
c) má uzatvorené havarijné poistenie

2 body
3. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
a) za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/h
b) za tým účelom vždy zastaviť vozidlo
c) jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené

2 body
4. Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
a) vpravo
b) vľavo a to za žiadnych okolností
c) vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy vyznačenom na vozovke

2 body
5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať
a) vzdialenosť minimálne 10 m
b) takú vzdialenosť, aká je potrebná na zastavenie vozidla z rýchlosti 60 km/h
c) takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví

2 body
6. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
a) protiidúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb, ak tieto odbočujú vľavo
b) električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo
c) prvému vozidlu idúcemu za ním

2 body
7. Vodič sa nesmie otáčať
a) na jednosmernej ceste
b) v obytnej zóne
c) na žiadnej križovatke

2 body
8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný
a) odstaviť ho vždy len na určenom parkovisku
b) urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba
c) vyložiť z vozidla v ňom prepravované veci

2 body
9. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred hranicou križovatky a 10 m za ňou
b) na žiadnej križovatke
c) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty

2 body
10. Vodič nesmie predchádzať, ak
a) by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr
b) pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo
c) na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením

2 body
11. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
a) staršie ako 15 rokov s telesnou výškou väčšou ako 160 cm
b) len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb môže byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii
c) len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii

2 body
12. Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
a) ukladá povinnosť chodcom nevstupovať na vozovku
b) znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením
c) znamená pre vodiča povinnosť znížiť rýchlosť jazdy

1 bod
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
a) jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m
b) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m
c) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m

1 bod
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a) má pneumatika na svojom vonkajšom obvode trhliny alebo poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú
b) vozidlo nie je vybavené aspoň jedným hľadacím svetlometom so svetlom bielej farby
c) diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá

1 bod
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže vyfúkané plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku
b) z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo
c) nedosahuje rýchlosť najmenej 80 km/h

2 body
16. Táto dopravná značka
a) zakazuje hnať zvieratá v označenom úseku cesty
b) upozorňuje na miesto, kde sa často dobytok preháňa cez cestu, alebo na úsek, kde sa ženie dobytok po ceste
c) upozorňuje na miesto, kde často prebieha cez cestu zver
2 body
17. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vjazdu
b) Tunel
c) Nadchod
2 body
18. Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
b) Vjazd motocyklom povolený
c) Zákaz vjazdu motocyklov
2 body
19. Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
a) označuje zastávku železničného vozidla
b) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať
c) označuje železničné priecestie strážené osobou pribratou na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia
2 body
20. Táto dopravná značka znamená:
a) Jednosmerná premávka
b) Návestná smerová tabuľa
c) Prikázaný smer jazdy
2 body
21. Táto dopravná značka
a) vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou
b) informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov
c) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky
2 body
22. Táto dopravná značka znamená:
a) Pozor, deti
b) Obytná zóna
c) Označenie začiatku obce
2 body
23. Táto dodatková tabuľka znamená:
a) Smer a vzdialenosť k miestam, od ktorých platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
b) Úsek platnosti
c) Smerové šípky
3 body
24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
a) prvé súčasne so zeleným vozidlom
b) posledné
c) prvé súčasne s modrým vozidlom
3 body
25. Vodič modrého vozidla
a) nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza
b) má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu určenom na predchádzanie
c) má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá
3 body
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
a) 1. vaše vozidlo, 2. modré, 3. červené
b) 1. modré, 2. červené, 3. vaše vozidlo
c) 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené
3 body
27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a) tretie
b) druhé
c) prvé
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky