Test číslo 33 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 33
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

a) jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel,

b) tlačí bicykel alebo motocykel,

c) jazdí na bicykli alebo na motocykli.(2 body)
2. Vozidlom sa rozumie

a) len motorové vozidlo,

b) motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla,

c) motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka.(2 body)
3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

a) osobu staršiu ako 65 rokov,

b) osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla,

c) vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii.(2 body)
4. V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

a) len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie,

b) len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla,

c) ktorýkoľvek jazdný pruh.(2 body)
5. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,

a) nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel,

b) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

c) vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde.(2 body)
6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

a) nie sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky,

b) sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky, len ak sú v tomto vozidle prepravované deti,

c) sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla.(2 body)
7. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

a) smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovoľujú,

b) smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak,

c) nesmie vchádzať na železničné priecestie.

(2 body)
8. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

a) by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla; na prípadné oslnenie vodiča idúceho pred ním nemusí brať ohľad,

b) by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla alebo vodič vozidla idúceho pred ním,

c) s tým nevyslovili súhlas všetci jeho spolucestujúci.(2 body)
9. Na diaľnici je vodičovi zastavenie a státie

a) dovolené všade tam, kde neohrozí vodičov nemotorových vozidiel,

b) zakázané na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, keď vozidlo musí dtáť na krajnici,

c) dovolené na parkovisku a na pripájacom a na odbočovacom pruhu.(2 body)
10. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

a) neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk a neznečisťoval ovzdušie,

b) neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky a nepoškodzoval cestu; spôsobovať nadmerný hluk nesmie len v nočnej dobe,

c) neobmedzoval plynulosť cestnej premávky; ak by pritom poškodzoval cestu alebo spôsoboval nadmerný hluk, môže vozidlo ísť rýchlosťou najviac 40 km/h.(2 body)
11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

a) vypnúť stretávacie svetlomety,

b) oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

c) vypnúť motor.(2 body)
12. Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

a) zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, zdvihnutým policajným zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu,

b) kývaním ruky zhora nadol,

c) vodorovným kývaním ruky cez stred tela.(1 bod)
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

a) červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm,

b) žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,

c) za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom.(1 bod)
14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

a) u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

b) u vozidla kategórie L1e 1,0 mm,

c) u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm.(1 bod)
15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

a) protisklzové reťaze,

b) krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenie vozidla v prípade dopravnej nehody,

c) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.


(2 body)
16. Táto dopravná značka upozorňuje na

a) pripájací jazdný pruh,

b) miesto, kde je zúžená vozovka (z jednej strany), kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne,

c) miesto, kde sa znižuje počet jazdných pruhov z jednej strany.


(2 body)
17. Táto dopravná značka informuje o

a) prednosti v jazde v najbližšej križovatke,

b) prednosti pred protiidúcimi vozidlami,

c) krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.


(2 body)
18. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek,

b) Zákaz vjazdu osobných automobilov,

c) Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka.


(2 body)
19. Táto dopravná značka:

a) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde,

b) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,

c) upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.


(2 body)
20. Táto dopravná značka informuje o

a) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,

b) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

c) obchádzkovej trase.


(2 body)
21. Táto dopravná značka informuje

a) o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke,

b) o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo,

c) najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste.


(2 body)
22. Táto dopravná značka informuje o

a) odbočení k najbližším obciam,

b) obmedzení v jazdnom pruhu,

c) čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty, a podľa potreby o obchádzkovej trase.


(2 body)
23. Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

a) vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať,

b) majú zhodný význam ako pozdĺžna prerušovaná čiara,

c) majú zhodný význam ako smerovacia tabuľa.

Križovatka 38
24. V poradí druhé prejde cez križovatku:

a) žlté vozidlo,

b) zelené vozidlo,

c) červené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 29
25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:

a) 1. červené, 2 modré, 3. žlté, 4. zelené,

b) 1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté,

c) 1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené.


(3 body)
Križovatka 5
26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo,

b) 1. vaše vozidlo, 2. červené súčasne so zeleným,

c) 1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené.


(3 body)
Križovatka 10
27. Ako posledné prejde cez križovatku

a) vaše vozidlo,

b) električka súčasne s vaším vozidlom,

c) žlté vozidlo.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah