Štartovanie a vypnutie motora - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné postupy pri vedení vozidla - Štartovanie a vypnutie motora

Pred použitím vozidla, je potrebné naštartovať motor. Pri štartovaní je nutné postupovať, podľa odporúčaní výrobcu vozidla uvedené v návode na použitie vozidla.

Štartovanie a vypnutie motora pomocou kľúča
Pri štartovaní motora nikdy nestláčajte pedál akcelerátora. Podľa potreby sa na displeji môžu zobrazovať hlásenia s pokynmi pre štartovanie.

Vo všeobecnosti platí nasledovné:
 • zatiahnite parkovaciu brzdu a radiacu páku zaraďte do neutrálu;
 • otočíme kľúč do polohy ON;
 • pri vozidlách s dieselovými motormi sa po otočení kľúča rozsvieti kontrolné svetlo žeravenia , počkajte na vypnutie kontrolky;
 • stlačte spojkový pedál až na podlahu bez stlačenia plynového pedála, a podržte ho, až kým nenaskočí motor;
 • otočíme kľúč do polohy START a uvoľnite ho ihneď po naštartovaní motora;
 • ak sa motor nenaštartuje do 10 sekúnd, vráťte kľúč do polohy ACC a počkajte 10-15 sekúnd, až potom pokus o štartovanie zopakujte.
 • ak sa po zopakovaní pokusu problém neodstráni, postupujte podľa návodu na použitie vozidla.

Vypnutie motora
 • zastavte vozidlo.
 • otočíme kľúč do polohy ACC.
 • motor a zapaľovanie sa súčasne vypnú.


zdroj: shutterstock.com

Spúšťanie a vypnutie motora pomocou tlačidla

zdroj: shutterstock.com
Štartovanie motora
 • na naštartovanie motora a jazdu s vozidlom je potrebné, aby sa vo vozidle nachádzal kľúč.
 • zatiahnite parkovaciu brzdu.
 • zaraďte radiacu páku do neutrálu, zošliapnite pedál spojky až na podlahu a podržte ho, až kým nenaskočí motor.
 • krátko stlačte tlačidlo - motor automaticky naskočí.
 • pri vozidlách s dieselovými motormi sa po stlačení tlačidla rozsvieti kontrolné svetlo žeravenia . Po zhasnutí kontrolného svetla naskočí motor.

Vypnutie motora
 • zastavte vozidlo.
 • krátko stlačte štartovacie tlačidlo.
 • motor a zapaľovanie sa súčasne vypnú.

Núdzové vypnutie motora
 • v prípade nutnosti sa môže motor vo výnimočných prípadoch vypnúť aj počas jazdy.
 • tlačidlo stlačte na dobu dlhšiu ako 1 s alebo dvakrát počas 1 s.
 • po núdzovom vypnutí motora zostane zámok riadenia odomknutý.

Systém ŠTART-STOP
Systém Start&Stop zastavuje automaticky motor vždy, keď vozidlo stojí a znovu ho naštartuje, keď chce vodič zaradiť rýchlosť.
Pri stojacom vozidle sa motor zastaví, ak je zaradený neutrál a uvoľnený pedál spojky.
Ak chcete motor znova naštartovať, stlačte pedál spojky alebo pedál akcelerátora. Ak by sa stlačením spojkového pedála motor nenaštartoval, presuňte radiacu páku do neutrálu a zopakujte postup.
Pri manuálnom zapnutí/vypnutí systému stlačte tlačidlo . Vypnutie systému signalizuje rozsvietenie kontrolky alebo zobrazenie hlásenia na displeji .

V stave zastavenia motora pomocou systému Start&Stop, ak vodič odopne svoj bezpečnostný pás alebo otvorí dvere na strane vodiča, bude možné naštartovať motor iba pomocou štartovacieho zariadenia.

zdroj: shutterstock.com
Stav systému sa zobrazí na displeji pri zastavení vozidla:
Symbol sa rozsvieti na indikáciu, že motor sa vypol zásahom systému START&STOP. Pri rozbehu sa realizuje automatický, opätovný štart.
Symbol sa rozsvieti na indikáciu, že motor sa nevypol zásahom systému.

Chod motora môže byť pri zastavení nevyhnutný napr. z nasledujúcich dôvodov.
 • nebola ešte dosiahnutá teplota motora potrebná pre bezchybnú funkciu systému.
 • stav nabitia akumulátora vozidla je príliš nízky.

Symbol sa rozsvieti, aby signalizoval poruchu systému Start&Stop. Na displeji sa zobrazí príslušné hlásenie.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky