Skúška z predpisov o cestnej premávke - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Skúška z predpisov o cestnej premávke

VYHLÁŠKA MV SR č. 9/2009 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 18
Skúška z predpisov o cestnej premávke

(1) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný komisár pred začatím skúšky z predpisov o cestnej premávke poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vypĺňania skúšobného testu.

(2) Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

(3) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa môže vykonať písomne alebo elektronicky.

(4) Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.

(5) Každý skúšobný test obsahuje najmenej 25 a najviac 30 otázok, z toho
a) 12 až 14 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky,
b) 8 až 9 otázok preverujúcich ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,
c) 3 až 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
d) 2 až 3 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, alebo o povinnostiach nemotorových účastníkov cestnej premávky.

(6) Skúšobný test na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T obsahuje jednu otázku o organizácii času v doprave podľa osobitného predpisu. ) Táto otázka môže v teste nahradiť jednu otázku z pravidiel cestnej premávky podľa odseku 5 písm. d).

(7) Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Správne odpovede sa označujú prečiarknutím príslušného písmena po uhlopriečke v tvare X guľôčkovým alebo plniacim perom; chybne označená odpoveď sa prečiarkne trikrát vodorovne cez stred označenej odpovede. Správna odpoveď sa opäť označí po uhlopriečke v tvare X.

(8) Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty. Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak dosiahne najmenej 95 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na skupinu C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Na hodnotenie klasifikačným stupňom prospel musí žiadateľ o vykonanie skúšky ostatných skupín vodičského oprávnenia dosiahnuť najmenej 90 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu.

(9) Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. d). Dvoma bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. a) a b). Tromi bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. c).

(10) Hodnotenie skúšky z predpisov o cestnej premávke a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.

(11) Skúšobné testy môžu byť vydané aj v anglickom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.
 

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky