Výstražné značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Výstražné značky

Značka Zákruta vpravo (č. A 1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A 1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A 2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.
Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A 2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

Značka Nebezpečné klesanie (č. A 3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.
zdroj: shutterstock.com

Značka Nebezpečné stúpanie (č. A 3b) upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

Značka Zúžená vozovka z oboch strán (č. A 4a) upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

Značky Zúžená vozovka sprava (č. A 4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A 4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

Značka Nerovnosť vozovky (č. A 5) upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.

Značka Spomaľovací prah (č. A 6) vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.

Značka Nebezpečná krajnica (č. A 7), ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Značka Nebezpečenstvo šmyku (č. A 8) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.

Značka Sneh alebo poľadovica (č. A 9) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh, alebo na ktorej hrozí nebezpečenstvo poľadovice.
zdroj: shutterstock.com

Značka Hmla (č. A 10) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.

Značka Odletujúci štrk (č. A 11) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

Značka Svetelné signály (č. A 12) upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával, alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

Značka Priechod pre chodcov (č. A 13) upozorňuje na priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci ak priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

Značka Chodci (č. A 14) upozorňuje na miesto, alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.

Značka Deti (č. A 15) upozorňuje na miesto, alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.

Značka Cyklisti (č. A 16) upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

Značka Zvieratá (č. A 17) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

Značka Zver (č. A 18) upozorňuje na miesto, alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

Značka Práca (č. A 19) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

Značka Padajúce kamene (č. A 20) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.
zdroj: shutterstock.com

Značka Obojsmerná premávka (č. A 21) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka č. IP 3b. Značka č. A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Značka Električka (č. A 22) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Značka Kolóny (č. A 23) upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch, alebo ako následok dopravnej nehody, alebo práce na ceste a podobne.

Značka Tunel (č. A 24) vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

Značka Železničné priecestie so závorami (č. A 25) upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

Značka Železničné priecestie bez závor (č. A 26) upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

Značky Návestná tabuľa ľavá – pravá (č. A 27a a č. A 27b – 240 m), (č. A 28a a č. A 28b – 160 m) a (č. A 29a a č. A 29b – 80 m) upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 27a a č. A 27b – 240 m sa umiestňuje značka č. A 25 alebo značka č. A 26. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 25 alebo značka č. A 26 nad značkou č. A 28a a č. A 28b – 160 m, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 29a a A 29b – 80 m, nad ktorou je značka č. A 25 alebo značka č. A 26 s dodatkovou tabuľkou č. E 2 udávajúcou vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 26 umiestnená dodatková tabuľka č. E 1 s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka č. E 7, ktorá je umiestnená nad značkami č. A 27a až č. A 29b. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 2 udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru križovania cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku č. E 11, ktorá sa umiestňuje nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m. Značky č. A 27a až č. A 29b sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označenou značkou č. P 3.

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 30a) označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 30b) označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Značka Lietadlá (č. A 31) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.
zdroj: shutterstock.com

Značka Bočný vietor (č. A 32) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Značka Nehoda (č. A 33) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD“ alebo ak je použitá ako značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou č. A 33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“ a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.

Značka Iné nebezpečenstvo (č. A 34) upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky