Zákazové značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Zákazové značky

Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B 1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.

Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B 2) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b.

Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B 3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.

Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B 4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.

Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B 5) zakazuje vjazd osobným automobilom.

Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg.

Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B 7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B 7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.

Značka Zákaz vjazdu motocyklov (č. B 8) zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B 9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.

Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov (č. B 10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Značka Zákaz vjazdu bicyklov (č. B 11) zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.
zdroj: shutterstock.com

Značka Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch (č. B 12) zakazuje vjazd jazdcom na koňoch; zákaz sa vzťahuje aj na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo.

Značka Zákaz vstupu chodcov (č. B 13) zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.

Značka Zákaz vstupu korčuliarov (č. B 14) zakazuje vstup osôb pohybujúcich sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení a používa sa na označenie miest, kde je pohyb na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení zakázaný.

Značka Zákaz vjazdu záprahových vozidiel (č. B 15) zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.

Značka Zákaz vjazdu ručných vozíkov (č. B 16) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.

Značka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (č. B 17) zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.

Značka Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek č. B 4 až B 17 a č. B 21 a č. B 22.

Značka Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (č. B 19) zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.

Značka Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 20) zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka, vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke.

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (č. B 21) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci a ktoré musia byť označené podľa osobitného predpisu. V prípade vyznačenia zákazu prejazdu vozidiel prepravujúcich určené nebezpečné veci cez tunel je táto značka doplnená dodatkovou tabuľkou č. E 14. V takomto prípade sa zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vzťahuje len na vozidlá, ktoré sú obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou.

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody (č. B 22) zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu, možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 23) zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B 24) zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (č. B 25) zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ...t“, smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel možno zastavovať iné vozidlá. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.


Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu (č. B 26) zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.
zdroj: shutterstock.com

Značka Zákaz odbočovania vpravo (č. B 27a) zakazuje odbočovanie vpravo a značka Zákaz odbočovania vľavo (č. B 27b) zakazuje odbočovanie vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.

Značka Zákaz otáčania (č. B 28) zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Značka Zákaz predchádzania (č. B 29a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Značka Koniec zákazu predchádzania (č. B 29b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 29a, ak nie je skôr skončené inak.

Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 30a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Značka Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily (č. B 30b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 30a, ak nie je skôr skončené inak.

Značka Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 31a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značka; značka končí platnosť predchádzajúcej značky č. B 31a s iným údajom na značke, ak nie je skôr skončená inak.

Značka Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (č. B 31b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 31a, ak nie je skôr skončené inak. Na značke č. B 31b sa v takom prípade použije zhodný významový symbol z použitej značky č. B 31a.

Značka Zákaz zvukových výstražných znamení (č. B 32a) zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.
zdroj: shutterstock.com

Značka Koniec zákazu zvukových výstražných znamení (č. B 32b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 32a, ak nie je skôr skončené inak.

Značka Zákaz státia (č. B 33) sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.

Značka Zákaz zastavenia (č. B 34) sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.

Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch (č. B 35) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Značka Zákaz státia v párnych dňoch (č. B 36) zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.
zdroj: shutterstock.com

Značka Iný zákaz (č. B 37) určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vo vnútri tejto značky napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, „NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“ alebo ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky použije nápis „LPG“ alebo „CNG“ je týmto vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonnom systéme využívajú skvapalnený ropný plyn LPG alebo využívajú stlačený zemný plyn CNG najmä do miest, kde by pri úniku LPG alebo CNG mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany životného prostredia použije nápis „EURO X“, pričom za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je týmto vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné limity „EURO X“ a nižšie.

Značka Povinnosť zastaviť vozidlo (č. B 38) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde, bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.

Značka Koniec viacerých zákazov (č. B 39) končí platnosť značiek č. B 29a, č. B 30a, č. B 31a a č. C 15, ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky