Informatívne prevádzkové značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Informatívne prevádzkové značky

Značka Okruh (č. IP 1) označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

Značka Zmena smeru okruhu (č. IP 2) informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.

Značka Jednosmerná premávka (č. IP 3a) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2a; značku možno použiť ako predbežnú značku k značke č. IP 3b.

Značka Jednosmerná premávka (č. IP 3b) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.

Značka Slepá cesta (č. IP 4) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Značka Návesť pred slepou cestou (č. IP 5) vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Značka Priechod pre chodcov (č. IP 6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b.

Značka Priechod pre cyklistov (č. IP 7) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V 7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

Značka Spomaľovací prah (č. IP 8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného alebo stavebného spomaľovacieho prahu.

Značka Podchod alebo nadchod (č. IP 9) informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 12 alebo č. E 15.

Značka Odporúčaná rýchlosť (č. IP 10) informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.

Značka Núdzová odstavná plocha (č. IP 11) informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla.

Značka Parkovisko (č. IP 12) označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky, napríklad dodatkovú tabuľku č. E 7 alebo č. E 2. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 12.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím (č. IP 13a) označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí, napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím (č. IP 13b) vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou č. V 10b.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (č. IP 13c) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku (č. IP 14a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a alebo č. IP 13b s tým rozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku (č. IP 14b) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku (č. IP 15a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku (č. IP 15b) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. IP 16) označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím (č. IP 17a) informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.
zdroj: shutterstock.com

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím (č. IP 17b) informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

Značka Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom (č. IP 18) informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolený spôsob státia sa vyznačuje podľa rovnakých podmienok ako pri značke č. IP 12.

Značka Parkovisko P + R (č. IP 19) informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12.

Značka Stanovište polície (č. IP 20a) informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru.

Značka Stanovište taxi (č. IP 20b) informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len pre vozidlá taxislužby. Okrem času, v ktorom je stanovište taxi určené, môžu na takto označenom stanovišti zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

Značka Tunel (č. IP 21a) označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.
Značka Koniec tunela (č. IP 21b) označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.

Značka Rýchlostná cesta (č. IP 22a) označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
Značka Koniec rýchlostnej cesty (č. IP 22b) označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Značka Diaľnica (č. IP 23a) označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
Značka Koniec diaľnice (č. IP 23b) označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Značky Zóna s dopravným obmedzením (č. IP 24a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (č. IP 24b) vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.

Značky Pešia zóna (č. IP 25a) a Koniec pešej zóny (č. IP 25b) vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.

Značky Školská zóna (č. IP 26a) a Koniec školskej zóny (č. IP 26b) vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.

Značky Zóna s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27a) a Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27b) vyznačujú oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky č. IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky č. IP 17b.
    
Značky Obytná zóna (č. IP 28a) a Koniec obytnej zóny (č. IP 28b) vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.

Značka Úniková zóna (č. IP 29) informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho technickej poruchy.

Značka Zmena miestnej úpravy (č. IP 30) vhodným nápisom a symbolom upozorňuje na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, nezvyčajné stavebné usporiadanie cesty a podobne.

Značka Výstražné zariadenie vypnuté (č. IP 30a) upozorňuje na stav vypnutia ovládania závor a na stav vypnutia prejazdového výstražného zabezpečovacieho zariadenia na príslušnou značkou označenom železničnom priecestí, ktoré by účastník cestnej premávky inak neočakával; v takomto prípade platí ustanovenie § 27 ods. 1 zákona.

Značky Hmlové body (č. IP 31a, č. IP 31b a č. IP 31c) v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadrujú odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.

Značka Bezpečná vzdialenosť (č. IP 32) v spojení so značkou Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyjadrujú pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou, ktorá je zobrazená medzi dvomi vozidlami na značke č. IP 32.

Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (č. IP 33) informuje o dopravných obmedzeniach v Slovenskej republike ustanovených všeobecnými pravidlami cestnej premávky.

Značka Všeobecné informácie o povinnosti úhrady (č. IP 33a) informuje o úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest. III. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, a o spôsobe ich úhrady.9). Na príslušnej dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie spresňujúce údaje. Značka č. IP 33a sa používa najmä v kombinácii s dodatkovými tabuľkami č. E 6a a č. E 6b a s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla.
     
Značky Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (č. IP 34a až IP 34c) informujú o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky