Informatívne smerové značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Informatívne smerové značky

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 1a) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej križovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k začiatku odbočovacieho pruhu. Farba podkladovej dosky je zelená.

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 1b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve križovatky s cestou nižšieho dopravného významu a o vzdialenosti k najbližšiemu výjazdu (odbočeniu) a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Farba podkladovej dosky je zelená.

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 2) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty a o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu.

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 3) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 4) informuje na ceste o cieľoch dosiahnuteľných v smere jazdy, o číslach pokračujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

Značky Návesť pred križovatkou (č. IS 5a a 5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v križovatke.

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 6) poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia.

Značka Smerová tabuľa (č. IS 7a) informuje na ceste o cieľoch v smere odbočenia a o čísle križujúcej cesty.

Značka Výjazd (č. IS 7b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia), ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Používa sa len v križovatkách označených značkou č. IS 1b. Umiestňuje sa nad značkou č. IS 2, č. IS 3, č. IS 5a, č. IS 5b, č. IS 6, č. IS 7a.


Značka Diaľková návesť (č. IS 8) informuje na ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti v kilometroch.

Značka Návesť pred križovatkou (IS 9) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Schématicky znázorňuje vedenie hlavnej a vedľajšej cesty. Značka sa používa pred dopravne významnými križovatkami ciest I., II. a III. triedy a pred dôležitými cestami v obci. Základná plocha značky na ceste I., II. a III. triedy je vždy modrej farby; ak sa cieľ nachádza na výjazde smerom na diaľnicu alebo na rýchlostnú cestu, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha zelenej farby s uvedením názvu cieľa a ak sa ako cieľ uvádza na miestnych cestách na návestenie miestnych a iných cieľov, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha bielej farby. Na bielej subploche sú nápisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cieľu na značke uvedie aj označenie cesty. Ak ciele sú dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej subploche alebo ploche.

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 10) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej okružnej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke č. IS 9.

Značka Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom (č. IS 11) informuje o významnom kultúrnom alebo turistickom cieli (napríklad hrad, zámok, kúpeľné miesto, jaskyňa a podobne) alebo oblasti; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.

Značka Návesť pred náboženským cieľom (č. IS 11a) informuje o významných náboženských stavbách, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 12) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 13) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere obchádzania. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 14) informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo a na značke sa súčasne vyznačuje smer jazdy na dosiahnutie cesty v smere obchádzania.

Značka Návesť pred obchádzkou (č. IS 15) informuje o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačujú smer a priebeh obchádzkovej trasy. Na značke je podľa potreby uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky.

Značka Návesť pred obchádzkou (odklonom), (č. IS 16) informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzávierky cesty. Na značke je podľa potreby vyznačená dĺžka uzávierky a dĺžka obchádzky.

Značky Smerová tabuľa s jedným cieľom (č. IS 17a a č IS 17b) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

Značka Smerová tabuľa s dvomi cieľmi (č. IS 18a a č. IS 18b) informuje o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (č. IS 19a a IS 19b) informujú o smere príjazdu k diaľnici alebo k rýchlostnej ceste užívanej v plnom profile.

Značky Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (IS 20a a IS 20b) informujú o smere príjazdu k diaľnici užívanej v polovičnom profile alebo k rýchlostnej ceste.

Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (č. IS 21) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.

Značka Smerová tabuľa k inému cieľu (č. IS 22a) vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k inému významnému cieľu ako k obci alebo k jej časti, ktorý má dopravný význam pre účastníkov cestnej premávky, napríklad k letisku, k autobusovej alebo železničnej stanici, k prístavisku lodí, k parkovaciemu domu, k obchodným alebo priemyselným prevádzkam, k stanici technickej alebo emisnej kontroly, k úradom orgánov verejnej moci, ku kongresovej hale, k hotelu, k bazénu, k reštaurácii, k štadiónu, ku kempingu, k športovisku, k táborisku, k lyžiarskemu vleku, k lanovke, a podobne.

Značka Smerová tabuľa k predajnému miestu (č. IS 22c) informuje o predajnom mieste, kde je možné uskutočniť nákup diaľničnej známky alebo palubnej jednotky pre elektronické mýto; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere, prípadne o vzdialenosti k miestu predaja.

Značky Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu (č. IS 23a a č. IS 23b) vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu napríklad k divadlu, múzeu, galérii a podobne.

Značky Smerová tabuľa k náboženskému cieľu (č. IS 23c a č. IS 23d) vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k označenej významnej náboženskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne.

Značka Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu (č. IS 24) vhodným nápisom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému komunálnemu cieľu napríklad k radnici, ak ide o kultúrnu pamiatku.

Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. IS 25) informuje o cieli a smere priebehu obchádzkovej alebo odklonovej trasy. Značka sa používa v prípadoch, keď sa trasy rozdeľujú podľa jednotlivých cieľov alebo ak na tej istej ceste prebieha viac obchádzok alebo odklonov, ktoré smerujú k rozličným cieľom. Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzávierky cesty. Značka sa umiestňuje pred každou križovatkou, na ktorej obchádzková alebo odklonová trasa mení smer a tam, kde priebeh obchádzky alebo odklonu nie je jednoznačný. Na značke sa uvádza vzdialenosť k cieľu.

Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. IS 26) vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy v celom priebehu až po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa používa pred každou križovatkou, kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejmý, a pred každou významnejšou križovatkou bez ohľadu na ďalší smer trasy. Na vyznačenie priameho smeru sa značka č. IS 26 umiestňuje zvislou šípkou smerujúcou hore.

Značka Diaľnica (č. IS 27) informuje o čísle diaľnice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 27 používa na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Značka Rýchlostná cesta (č. IS 28) informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno „R“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 28 používa na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Značka Cesta I. triedy (č. IS 29) informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 29 používa na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Značka Cesta II. triedy (č. IS 30) informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa symbol značky č. IS 30 používa na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Značka Cesta III. triedy (č. IS 30a) informuje o čísle cesty III. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa používa symbol značky č. IS 30a na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach alebo samostatne.

Značka Medzinárodná trasa (č. IS 31) informuje o čísle cesty pre medzinárodnú premávku. Číslo cesty sa uvádza za písmenom „E“. Na zlepšenie orientácie sa používa symbol značky č. IS 31 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

Značka Kilometrovník (č. IS 32a) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti sa uvedie číslo cesty.

Značka Kilometrovník (č. IS 32b) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo rýchlostnej cesty a o smere k najbližšiemu stanovišťu núdzového volania. V hornej časti sa uvedie číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty.

Značka Hranica kraja (č. IS 33) vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s použitím nápisu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.

Značka Hranica okresu (č. IS 34) vyznačuje na ceste hranicu medzi susednými okresmi.

Značka Iný názov (č. IS 35) informuje o názve mosta, rieky, pohoria, prírodnej rezervácie a podobne; pri názve mosta sa uvedie aj jeho dĺžka.
    
Značka Obec (č. IS 36a) a značka Miestna časť obce (č. IS 36c) informuje o názve a o začiatku obce alebo časti obce, pričom vymedzujú miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky č. IS 36a a č. IS 36c končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.
    
Značka Koniec obce (č. IS 36b) a značka Koniec miestnej časti obce (č. IS 36d) informuje o skončení obce alebo časti obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci. Značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36a; ak platnosť značky č. IS 36c nebola skôr skončená značkou č. IS 36d, značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36c. Značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36c; ak platnosť značky č. IS 36a nebola skôr skončená značkou č. IS 36b, značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36a. Značky č. IS 36b a č. IS 36d končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.
    
Značka Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (č. IS 37a) a značka Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (č. IS 37b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.

Značka Hraničný priechod (č. IS 38) informuje o prístupe k hraničnému priechodu s názvom susedného štátu a o vzdialenosti k nemu; ak ide o členský štát Európskej únie na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.

Značka Hranica štátu (č. IS 39) vyznačuje miesto vstupu do susedného štátu s názvom štátu a hranicu medzi nimi; ak ide o členský štát Európskej únie na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.


Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS 40a a č. IS 40c), Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení, cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických tras po spoločnej ceste možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás, na jednej spoločnej dopravnej značke.
zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Značka Nepriame odbočenie doľava (č. IS 40j) spravidla v zložitejších a riadených križovatkách so svetelným signalizačným zariadením informuje schematickým vyznačením na značke cyklistov o odporúčanom spôsobe prejdenia križovatkou. Značka sa používa najmä v kombinácii so značku č. V 8d.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky