Dodatkové tabuľky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Dodatkové tabuľky

Dodatková tabuľka Počet (č. E 1) sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam upresňuje alebo doplňuje napríklad v kombinácii so značkou č. A 2a, udáva skutočný celkový počet zákrut.

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 2) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3) umiestnená pod značkou č. P 1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.

Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.

Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E 5a) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33 alebo č. B 34.

Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E 5b) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 5a.

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6) sa používa najmä v kombinácií so značkami č. B 6, č. B 30a až B 31b, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel, ) rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6a) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6b) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) označuje smer k miestu, kde platí značka pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP 12 až IP 19 alebo č. IP 20a a č. IP 20b.

Dodatková tabuľka Začiatok úseku platnosti (č. E 8a) vyznačuje začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33, č. B 34 alebo so značkami č. IP 12 až IP 19, ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazniť.

Dodatková tabuľka Priebeh úseku platnosti (č. E 8b) vyznačuje priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená; používa sa najmä, ak je nutné na priebeh platnosti zvlášť upozorniť, najmä v prípade dlhšieho úseku. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 8a.

Dodatková tabuľka Koniec úseku platnosti (č. E 8c) vyznačuje koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa v prípadoch, keď platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, sa má skončiť mimo križovatky. Používa sa najmä kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 8a

Dodatková tabuľka Nepriaznivé poveternostné podmienky (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku vozovky napríklad na podmienky mokrej vozovky alebo iné nepriaznivé poveternostné podmienky.

Dodatková tabuľka Druh vozidla (č. E 10) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje významovými symbolmi zo zákazových značiek.

Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 11) vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou tam, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značku č. A 29a a č. A 29b – 80m.

Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM ZÁSOBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená na
a) vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby,
b) vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3,
c) vozidlá taxislužby,
d) vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto za značkou;
pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) sa môže použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej alebo príkazovej značky (výnimka z platnosti značky), len pre určitú skupinu vozidiel alebo pre určené vozidlá. Na dodatkovej tabuľke sa vždy vyznačuje text „OKREM“ a následne sa uvedie určitá skupina vozidiel alebo určené vozidlá. Napríklad v kombinácií so značkou č. B 1 sa vyznačí text „OKREM VOZIDIEL STAVBY“ a podobne alebo text „OKREM VOZIDIEL“ a údaj evidenčných čísiel alebo pod text „OKREM“ sa vyznačí príslušný významový symbol, ako napríklad bicykel a podobne; vyznačený údaj poskytuje vždy úplný a jednoznačný výklad.
Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť podľa odsekov 17 až 19 len v kombinácií so značkami č. B 1 až B 12, č. B 13 až B 18, č. B 27a až B 28, č. B 33 až B 37 a so značkami č. C 1 až C 5.
Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť k značkám ako spoločnú dodatkovú tabuľku na upresňujúce údaje.
Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť na vyznačenie výnimky z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky a vyznačuje sa len vtedy, keď to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie (č. E 13) sa používa v kombinácii spolu so značkou č. IP 16 ako tabuľka pre upresňujúce údaje.

Dodatkovú tabuľku Kategória tunela (č. E 14) ) možno použiť v kombinácii so značkami č. B 21 a č. C 19 vzhľadom na zákaz, resp. prikázaný smer cestnej prepravy nebezpečných vecí, ktorých preprava je obmedzená príslušnou kategóriou tunela. Významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany príslušnej značky zo skupiny IS. Na tabuľke sa namiesto údaja (*) uvedie aktuálny údaj z jedného z písmen B, C, D alebo E, znamenajúceho príslušnú kategóriu, do ktorej bol tunel zaradený.

Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím (č. E 15) sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IP 16; významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky č. IP 16 vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.

Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov (č. E 16a) s použitím odpovedajúcich smerových šípok vyznačuje možný smer jazdy cyklistov. Umiestňuje sa pod značky č. C 1 až č. C 5 alebo sa vyznačuje ako príslušný symbol značky na vyznačenom radení do jazdných pruhov v smere jazdy cez križovatku na značke č. C 25.


Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v protismere povolená (č. E 16b), ak je umiestnená pod značkou č. B 2, potom povoľuje vjazd cyklistom v protismere jazdy do jednosmernej cesty; v smere jazdy sa pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16c.


Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená (č. E 16c), ak je umiestnená pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b, potom upozorňuje na možnosť jazdy cyklistu v protismere jazdy jednosmernej cesty; v protismere jazdy sa pod značkou č. B 2 umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16b.


Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov (č. E 16d) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. A 16, č. P 1 alebo č. P 2, pričom ak je umiestnená pod značkou č. P 1 alebo č. P 2, nielen upozorňuje na priečnu jazdu cyklistov, ale tiež zdôrazňuje vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde vyplývajúcu z príslušnej značky aj cyklistom idúcim po cestičke pre cyklistov v pridruženom dopravnom priestore hlavnej cesty.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky