Vodorovné dopravné značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Vodorovné dopravné značky

Pozdĺžne čiary


Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky s dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.

Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2a a č. V 2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s rozstupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V 9b.

Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.

Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje ľavý alebo pravý okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Pri použití plnej čiary na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu je zakázané značku prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka č. V 4 neupravuje prednosť v jazde.

Priečne čiary


Značky Priečna súvislá čiara (č. V 5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V 5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V 5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V 5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P 2.

Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál so znamením „Voľno“; značka sa používa aj ako súčasť vyznačeného vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo cestičky pre cyklistov.
zdroj: shutterstock.com

Značka Priechod pre chodcov (č. V 6a) vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel. Na zvýraznenie viditeľnosti možno značku č. V 6a aplikovať v retroreflexnom červeno bielom farebnom vyhotovení, pričom červená farebná úprava musí presahovať biele pruhy po stranách v smere jazdy vozidiel o 50 cm. Zásady pre použitie značky č. V 6a sú rovnaké ako pre značku č. IP 6. Značku nemožno použiť na vyznačenie priechodu pre chodcov cez vozovku bez svetelného signalizačného zariadenia, ak značku križuje električka; v odôvodnených prípadoch možno značku použiť za podmienky, že značka bude po oboch stranách na vozovke doplnená nápisom „POZOR ELEKTRIČKA“.

Značka Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich (č. V 6b) vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel, pričom značka č. V 6b je použitá v kombinácii so zariadením č. Z 8a. Vodiaci pás zariadenia č. Z 8a musí vždy bezprostredne nadväzovať na varovný pás zariadenia č. Z 8b a smerovým vedením zodpovedať signálnemu pásu zariadenia č. Z 8c, ktorý je umiestnený v priľahlom chodníku; inak značka č. V 6b sa nepoužije. Značka č. V 6b má rovnaký význam ako značka č. V 6a a používa sa vždy podľa rovnakých zásad.

Značka Priechod pre cyklistov (č. V 7) vyznačuje kríženie cyklistickej cestičky s vozovkou; značku možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16.
zdroj: shutterstock.com

Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov (č. V 7a) vyznačuje kríženie cestičky pre cyklistov a cestičky pre chodcov s vozovkou, pričom priechod pre cyklistov je označený značkou č. IP 7 a bezprostredne susediaci priechod pre chodcov, ktorý je vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b, je označený značkou č. IP 6. Značku č. V 7a možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16, ak je to technicky možné.

Šípky


Značka Cyklistická smerová šípka (č. V 8a a č. V 8b) vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku č. C 8.

Značka Koridor pre cyklistov (č. V 8c) vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.
zdroj: shutterstock.com

Značka Nepriame odbočenie doľava (č. V 8d) informuje cyklistov o odporúčanom spôsobe prejdenia križovatkou. Značka sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IS 40j.


Značka Smerové šípky (č. V 9a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov, určený smer jazdy križovatkou a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou č. V 9a možno vyznačiť, kde platí značkou č. C 25 povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky.

Značka Predbežné šípky (č. V 9b) vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú čiaru; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.

Státie a parkovisko


Značky Parkovacie miesta s kolmým státím, (č. V 10a), Parkovacie miesta so šikmým státím (č. V 10b) a Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (č. V 10c) vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. V 10d) s príslušným a vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku č. IP 16.

Značka Stanovište TAXI (č. V 10e) s príslušným nápisom vyznačuje priestor stanovišťa a dopĺňa značku č. IP 20b.

Zastávky a zákazy zastavenia a státia


Značka Zastávka autobusu alebo trolejbusu (č. V 11a) a obdobná značka s nápisom TRAM pre zastávku električky vyznačujú priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka sa používa na zdôraznenie umiestnenia zastávky alebo na vyznačenie zastávky v spolu v kombinácii so značkou č. V 11a. Značku č. V 11a možno použiť aj v bielej farbe.

Značka Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky (č. V 11b) upozorňuje z dôvodu bezpečnosti osôb na zástavkách pravidelnej verejnej dopravy osôb na bezpečnú vzdialenosť od priľahlej vozovky. Značka vyznačuje bezpečnostný priestor nástupišťa zastávky, do ktorého je zakázané osobám vstupovať alebo doň inak presahovať v čase príjazdu vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb do priestoru zástavky, a to až do jeho zastavenia; ako varovný pás možno použiť aj varovný pás pre nevidiacich č. Z 8b v červenej farbe.

Značka Žltá kľukatá čiara (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Značka Žltá súvislá čiara (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.

Značka Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané státie vozidiel.

Šikmé rovnobežné čiary


Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Nápisy na ceste a iné vodorovné značky


Značka Nápisy na ceste (č. V 14) sa používa na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche a vhodným údajom, významovým symbolom alebo symbolom zvislej dopravnej značky, alebo nápismi, napríklad BUS, STOP, D1, R1, medzinárodným označením štátu (PL, UA), označením obce (BRATISLAVA alebo BA, Banská Bystrica alebo BB, NITRA alebo NR, Trnava alebo TT) alebo názvom križovatky alebo cieľov dostupných po ceste, alebo vzdialenosťou k začiatku odbočovacieho pruhu križovatky a podobne, vyjadruje rôzne doplňujúce údaje.
zdroj: shutterstock.com

Značka Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkou č. IP 32 odporúčajú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach; bezpečná vzdialenosť je zobrazená na značke č. IP 32.

Značka Optická psychologická brzda (č. V 16) opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a kde je potrebné zvýšiť opatrnosť.

Značka Hmlové body (č. V 17) vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkami č. IP 31a až IP 31c „odporúčajú rýchlosť v kilometroch za hodinu“ za zníženej viditeľnosti z dôvodu najmä výskytu hmly alebo dymu.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky